portal osiedli, dzielnic i miast
Morenawww.MojeOsiedle.plwww.MojeOsiedle.pl
 
 
 
www.MojeOsiedle.plMorena › Fakty - Listy - Opinie
 
 
Aktualności
  Fakty - Listy - Opinie
 
  Komunikaty
 
Ważne!
  GKS Morena
 
  Parafia
 
Spotkania
  Ankiety
 
  Forum
 
  Ogłoszenia
 
  Galerie
 
Niezbędnik
  Internet
 
  Auto
 
  Bankomaty
 
  Edukacja
 
  Jedzenie
 
  Rozrywka
 
  Sklepy
 
  Sport
 
  Uroda
 
  Urzędy
 
  Usługi
 
  Zdrowie
 
 Warto odwiedzić
 
www.gdansk.pl
Urząd Miejski w Gdańsku

NET P.C.
Radio Gdańsk
Praca w Trójmieście
 Opinie

Spacerowe tempo modernizacji ul. Spacerowej 2004-05-31 22:03
Mieszkańcom Matarni, Moreny, Niedźwiednika i Wrzeszcza dzięki poszerzeniu kolejnego kawałka ul. Słowackiego jeździć się będzie lepiej już w tym roku. Kierowcy z Osowy, Oliwy, Chełma czy Ujeściska na poprawę dojazdów do obwodnicy poczekają jeszcze przynajmniej dwa lata.
więcej

Opinie dotyczące powyższej informacji
Wszystkich opinii: 36 
GZxtVbZrkbPofF  2012-04-07 17:46
Hej! Polecam lekturę , rinkketnoe niedopowiedzenia prawdy. Łąkowe śmietankowe i 3/4 osf3b dopowiada sobie masło! . A to masło nie jest, bo masło musi mieć minimum 82-83% tłuszczu. Jest więc to margaryna lub miks maślany mimo, że sugeruje się inaczej.Zgadzam się, że bywa gorzej często udział procentowy tłuszczu jest niższy, a informacja o tym jeszcze bardziej ukryta. Ale nie zmienia to faktu że mamy tu do czynienia z manipulacją. Sprzedaje się margarynę, a sugeruje, że pełnowartościowe masło. Jeśli mi nie wierzysz polecam przeszukanie stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta i poczytanie sobie, ile kar nałożyli na producentf3w miksf3w maślanych stosujących identyczny wybieg? Jeśli to nie byłoby oszustwo, to za co byłyby te kary?
Siti

mieszkanie z konieczności  2005-09-21 19:34
Rząd co "chwilę" zmienia ustawę o spółdzielniach, a przecież majątek jest własnością spółdzielców, tak przymajmniej mysli większość "rodziny spółdzieczej", a z rożnych publikacji to majątek jest własnościa "panów prezesów" zachowanie niektórych prezesów i członków rad nadzorczych jest karygodne, niestety i organa ściagania nie widzą w tym nic złego.
Jaki mają w tym interes?
"pyra"

PRAWO SPÓŁDZIELCZE  2004-06-19 18:25
DZIAŁ IV
ORGANY SPÓŁDZIELNI
Art. 35. § 1. Organami spółdzielni są:
1) walne zgromadzenie;
2) rada nadzorcza, zwana dalej "radą";
3) zarząd;
4) w spółdzielniach, w których walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli - zebrania grup członkowskich (art. 59).
§ 2. Wybory do organów spółdzielni, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
§ 3. Statut może przewidywać powołanie także innych organów niż wymienione w § 1, składających się z członków spółdzielni. W takim wypadku statut określa zakres uprawnień tych organów oraz zasady wyboru i odwoływania ich członków.
§ 4. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
§ 5. Tryb zwoływania posiedzeń organów, o których mowa w § 1 pkt 2-4 i § 3, oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut lub przewidziane w nim regulaminy tych organów.
orzeczenia sądów
tezy z piśmiennictwa
Rozdział 1
Walne zgromadzenie
Art. 36. § 1. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni.
§ 2. Członek może brać udział w walnym zgromadzeniu tylko osobiście, chyba że ustawa stanowi inaczej. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w walnym zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
§ 3. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. Statut spółdzielni, której członkami mogą być wyłącznie osoby prawne, może określać inną zasadę ustalania liczby głosów przysługujących członkom.
§ 4. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.
orzeczenia sądów
tezy z piśmiennictwa
Art. 37. § 1. Statut może postanowić, że jeżeli ilość członków przekroczy liczbę w nim określoną, walne zgromadzenie członków zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli. W takim wypadku statut powinien określać zasady ustalania liczby przedstawicieli i ich wyboru oraz czas trwania przedstawicielstwa.
§ 2. Do zebrania przedstawicieli stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy i statutu o walnych zgromadzeniach.
§ 3. O czasie, miejscu i porządku obrad zebrania przedstawicieli należy zawiadomić wszystkich członków spółdzielni w sposób wskazany w statucie.
orzeczenia sądów
tezy z piśmiennictwa
Art. 38. § 1. Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;
2) rozpatrywanie sprawozdań rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni, rady lub zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu;
3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;
5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;
7) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć;
8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni;
9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał rady;
10) uchwalanie zmian statutu;
11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni ze związku oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
12) wybór delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.
§ 2. Statut może zastrzec do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia podejmowanie uchwał również w innych sprawach.
orzeczenia sądów
tezy z piśmiennictwa
Art. 39. § 1. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
§ 2. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie także na żądanie:
1) rady;
2) przynajmniej jednej dziesiątej, nie mniej jednak niż trzech członków, jeżeli uprawnienia tego nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby członków.
§ 3. W spółdzielniach, w których walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli, zarząd zwołuje je także na żądanie:
1) 1/3 przedstawicieli na zebranie przedstawicieli;
2) zebrań grup członkowskich obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków spółdzielni.
§ 4. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.
§ 5. W wypadkach wskazanych w § 2 i 3 walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je rada nadzorcza, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt spółdzielni.
orzeczenia sądów
tezy z piśmiennictwa
Art. 40. § 1. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się członków, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz Krajową Radę Spółdzielczą w sposób i w terminach określonych w statucie.
§ 2. Uprawnieni do żądania zwołania walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli), w myśl art. 39 § 2 i 3, mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw na porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem w terminie przez statut określonym.
Art. 41. § 1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członków w terminach i w sposób określonych w statucie.
§ 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej.
§ 3. Z obrad walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz przez inne osoby wskazane w statucie.
§ 4. Protokoły są jawne dla członków spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
§ 5. Protokoły przechowuje zarząd spółdzielni co najmniej przez dziesięć lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.
orzeczenia sądów
tezy z piśmiennictwa
Art. 42. § 1. Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków spółdzielni.
§ 2. Członek spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę z powodu jej niezgodności z prawem lub postanowieniami statutu; na tej samej podstawie uchwałę może zaskarżyć także zarząd spółdzielni.
§ 3. Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia.
§ 4. Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w paragrafie poprzedzającym biegnie od dnia tego zawiadomienia w sposób wskazany w statucie.
§ 5. Sąd może nie uwzględnić upływu terminu, o którym mowa w § 3, jeżeli utrzymanie uchwały walnego zgromadzenia w mocy wywołałoby dla członka szczególnie dotkliwe skutki, a opóźnienie w zaskarżeniu tej uchwały jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest nadmierne.
§ 6. Przepisy § 1-5 stosuje się również do wykluczonego lub wykreślonego członka w wypadku zaskarżenia przez niego uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu. Prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia przysługuje wyłącznie członkowi, którego uchwała dotyczy.
§ 6a. Jeżeli powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia wnosi zarząd, spółdzielnię reprezentuje rada.
§ 7. Orzeczenie sądu uchylające uchwałę walnego zgromadzenia ma moc prawną względem wszystkich członków spółdzielni.
orzeczenia sądów
tezy z piśmiennictwa
wzory
Art. 43. (uchylony).
orzeczenia sądów
Rozdział 2
Rada nadzorcza
Art. 44. Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni.
Art. 45. § 1. Rada składa się co najmniej z trzech członków wybranych stosownie do postanowień statutu przez walne zgromadzenie, zebranie przedstawicieli lub zebrania grup członkowskich.
§ 2. Do rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie spółdzielni. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do rady może być wybrana osoba niebędąca członkiem spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
§ 3. (uchylony).
§ 4. Kadencję rady określa statut.
§ 5. Przed upływem kadencji członek rady może być odwołany większością 2/3 głosów przez organ, który go wybrał.
§ 6. Członkowi rady spółdzielni można wypowiedzieć umowę o pracę albo warunki pracy lub płacy tylko w wypadkach, w których Kodeks pracy dopuszcza dokonanie takiej czynności w stosunku do członka zakładowego organu związku zawodowego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do członków rady świadczących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę.
orzeczenia sądów
tezy z piśmiennictwa
Art. 46. § 1. Do zakresu działania rady należy:
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej;
2) nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków,
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków;
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;
4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich;
5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni;
6) rozpatrywanie skarg na działalność zarządu;
7) składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;
8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków rady przez nią upoważnionych.
§ 2. Statut może zastrzec do zakresu działania rady jeszcze inne uprawnienia. Statut może również przekazać do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia podejmowanie uchwał we wszystkich lub niektórych sprawach wymienionych w § 1 pkt 1, 3 oraz 5; w takim wypadku statut może przyjąć dla rady nazwę komisji rewizyjnej.
§ 3. Statut może przewidywać wybór przez radę jej prezydium z zadaniem organizowania pracy rady.
§ 4. W celu wykonania swoich zadań rada może żądać od zarządu, członków i pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni.
orzeczenia sądów
tezy z piśmiennictwa

???

KTO RZĄDZI  2004-06-19 18:05
KTO RZĄDZI 2004-06-17 17:03
JUŻ BYŁO 2004-06-17 14:34
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Morena"80-287 Gdańsk, ul. Migowska 77atel. (58) 347 69 12, fax (58) 345 66 53http:// www.morena.com.ple-mail: morena@poczta.morena.com.pl

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Morena" zajmuje obszar98 000 m2, od północy i zachodu otoczony lasami.Posiada::: 132 budynki mieszkalne:: 6 491 mieszkań:: 20 000 mieszkańców.Spółdzielnia jest położona na terenie wzgórz morenowych na wysokości 100 m n.p.m., na którym znajdują się najwyższe punkty terenowe Gdańska. Zajmuje obszar dawnych wsi sołeckich: Piecek i Migowa. Położona jest na trasie bursztynowego szlaku z Gdańska do Sianowa k. Kartuz. Obecna ulica Piecewska to bursztynowy szlak z IX wieku, zaś ulice Myśliwska i Dolne Młyny to bursztynowy szlak z X wieku. Spółdzielnia poza działalnością eksploatacyjną prowadzi również działalność społeczno-kulturalną dla dzieci oraz dorosłych. Organizuje zajęcia zimowe i letnie dla dzieci oraz prowadzi punkt opieki przedszkolnej.Niedpłatne pracownie::: internetowa:: politechniczna (o europejskiej renomie):: plastyczna:: zespół małych form scenicznych:: studio piosenki.Kluby::: literacki:: sportowy:: Seniora:: szachowo-brydżowyUtrzymuje::: 30 placów zabaw:: 3 boiska ziemne:: kort tenisowy:: stok narciarski:: stok saneczkowy.Na terenie Spółdzielni działają::: Liceum Ogólnokształcące:: trzy Gimnazja:: dwie Samorządowe Szkoły Podstawowe:: sześć Przedszkoli Samorządowych:: Społeczna Szkoła Podstawowa:: Społeczna Szkoła Muzyczna:: Szkoły Wyznaniowe.Inicjatorem założenia Spółdzielni był jej pierwszy Prezes- pan Henryk Górecki.Spółdzielnią kieruje Zarząd w składzie:Prezes Zarządu - Zbigniew Dąbrowski (od 1992 roku)Wiceprezes - Janina KucharczykWiceprezes - Anna DziadowiczAktualnie pracą Rady Nadzorczej kierują:Przewodniczący - Zdzisław RybnikWiceprzewodniczący - dr inż. Henryk BieszkWiceprzewodniczący - dr inż. Marek Wesołowskiczłonek Rady Nadzorczej od 1990 roku)Sekretarz Rady - Lechoń Całuń.Wśród mieszkańców Spółdzielni jest cała plejada naukowców gdańskich uczelni, polityków z pierwszych stron gazet, między innymi pan Premier Jan Krzysztof Bielecki.

SPÓŁDZIELCZE BARDZIEJ WŁASNE
Dnia 15-05-2004 o godz. 14:25:28 Autor: Marek Roguszka


O tym, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, uregulowane w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, różni się od "prawdziwego" prawa własności lokalu, wiemy już od dawna. Przyzwyczailiśmy się m.in., że aby skutecznie nabyć spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w skrócie s.w.p.l.), nabywca musi być przyjęty w poczet członków spółdzielni, co jest zazwyczaj źródłem pewnej niepewności całej transakcji.

Ten relikt z poprzedniej epoki uległ jednak w ostatnich dniach znaczącym zmianom. W jednym z ostatnich orzeczeń (sygn. akt K 32/03) Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż pewne przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są niezgodne z konstytucją, przez co tracą swoją moc. TK orzekł, m.in. iż: niezgodny z Konstytucją jest właśnie art. 172 ust. 2 tej ustawy, przewidujący, iż skuteczność zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zależy od przyjęcia nabywcy w poczet członków spółdzielni. Obecnie zatem przyjęcie w poczet członków spółdzielni nie jest warunkiem koniecznym nabycia s.w.p.l. - o ileż mniej stresów będą mieli nabywcy tego prawa. Czy jednak ma to znaczenie tylko dla osób fizycznych, zainteresowanych kupnem mieszkania? Nie. Orzeczenie TK spowoduje także pozytywne skutki dla przedsiębiorców. Wyobraźmy sobie, że spółka X jest wierzycielem osoby, która posiada s.w.p.l. Dłużnik ten nie spłaca zobowiązania, dlatego wierzyciel dochodzi go na drodze sądowej, a następnie prowadzi egzekucję, w toku której odbywa się licytacja s.w.p.l. Niestety nikt owego s.w.p.l. nie chce kupić i licytacja kończy się bezskutecznie. W takim przypadku wierzyciel mógł przejąć licytowane prawo (po to tylko by je sprzedać), o ile ... no właśnie - o ile wiedział, że spółdzielnia przyjmie go w poczet członków. Dotychczas więc, jeżeli wierzyciel nie spełniał wymogów statutowych spółdzielni stawianych członkom (np. był osobą prawną lub osobą zagraniczną), nie miał szans na przejęcie s.w.p.l. i odzyskanie swojej wierzytelności. Opisywane orzeczenie TK zdecydowanie poprawi sytuację takich podmiotów.

Jednocześnie TK orzekł o niezgodności z konstytucją szeregu innych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - m.in. art. 8 ust. 1 w części przewidującej, iż członkowie spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych dopiero po wyczerpaniu postępowania wewnątrzspółdzielczego. Zatem obecnie członkowie spółdzielnie nie muszą czekać aż długotrwałe (w tym świadomie przewlekane) procedury wewnątrzspółdzielcze się zakończą. Mogą od razu wytoczyć powództwo do sądu bez konieczności uprzedniego uruchamiania tych procedur.

Niezgodny z Ustawą Zasadniczą okazał się także art. 178 opisywanej ustawy, stanowiący, iż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wygasa z upływem 6 miesięcy od dnia ustania członkostwa z innych przyczyn niż śmierć członka, chyba że członek przed upływem tego terminu dokona zbycia prawa, a jeden z nabywców złoży deklarację członkowską.

Moc stracił również niezgodny z Konstytucją art. 39 ust. 1 tej samej ustawy, ograniczający krąg osób uprawnionych do żądania ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego lub własnościowego spółdzielczego prawa do tego lokalu tylko do osób, które są członkami spółdzielni. Obecnie więc podmioty prowadzące działalność gospodarczą w lokalu użytkowym mogą domagać się ustanowienia odrębnej własności (lub s.w.p.l) swojego lokalu użytkowego niezależnie czy są, czy nie są członkami spółdzielni.

Nie wiadomo, czy cieszyć się z tego, że TK postępuje tak bezkompromisowo i celnie wychwytuje niezgodne z Konstytucją przepisy, czy może martwić się, że jedna ustawa może mieć w sobie tyle bubli.

niedowiarek
SPÓŁDZIELCZE BARDZIEJ WŁASNE
Dnia 15-05-2004 o godz. 14:25:28 Autor: Marek Roguszka


O tym, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, uregulowane w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, różni się od "prawdziwego" prawa własności lokalu, wiemy już od dawna. Przyzwyczailiśmy się m.in., że aby skutecznie nabyć spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w skrócie s.w.p.l.), nabywca musi być przyjęty w poczet członków spółdzielni, co jest zazwyczaj źródłem pewnej niepewności całej transakcji.

Ten relikt z poprzedniej epoki uległ jednak w ostatnich dniach znaczącym zmianom. W jednym z ostatnich orzeczeń (sygn. akt K 32/03) Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż pewne przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są niezgodne z konstytucją, przez co tracą swoją moc. TK orzekł, m.in. iż: niezgodny z Konstytucją jest właśnie art. 172 ust. 2 tej ustawy, przewidujący, iż skuteczność zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zależy od przyjęcia nabywcy w poczet członków spółdzielni. Obecnie zatem przyjęcie w poczet członków spółdzielni nie jest warunkiem koniecznym nabycia s.w.p.l. - o ileż mniej stresów będą mieli nabywcy tego prawa. Czy jednak ma to znaczenie tylko dla osób fizycznych, zainteresowanych kupnem mieszkania? Nie. Orzeczenie TK spowoduje także pozytywne skutki dla przedsiębiorców. Wyobraźmy sobie, że spółka X jest wierzycielem osoby, która posiada s.w.p.l. Dłużnik ten nie spłaca zobowiązania, dlatego wierzyciel dochodzi go na drodze sądowej, a następnie prowadzi egzekucję, w toku której odbywa się licytacja s.w.p.l. Niestety nikt owego s.w.p.l. nie chce kupić i licytacja kończy się bezskutecznie. W takim przypadku wierzyciel mógł przejąć licytowane prawo (po to tylko by je sprzedać), o ile ... no właśnie - o ile wiedział, że spółdzielnia przyjmie go w poczet członków. Dotychczas więc, jeżeli wierzyciel nie spełniał wymogów statutowych spółdzielni stawianych członkom (np. był osobą prawną lub osobą zagraniczną), nie miał szans na przejęcie s.w.p.l. i odzyskanie swojej wierzytelności. Opisywane orzeczenie TK zdecydowanie poprawi sytuację takich podmiotów.

Jednocześnie TK orzekł o niezgodności z konstytucją szeregu innych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - m.in. art. 8 ust. 1 w części przewidującej, iż członkowie spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych dopiero po wyczerpaniu postępowania wewnątrzspółdzielczego. Zatem obecnie członkowie spółdzielnie nie muszą czekać aż długotrwałe (w tym świadomie przewlekane) procedury wewnątrzspółdzielcze się zakończą. Mogą od razu wytoczyć powództwo do sądu bez konieczności uprzedniego uruchamiania tych procedur.

Niezgodny z Ustawą Zasadniczą okazał się także art. 178 opisywanej ustawy, stanowiący, iż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wygasa z upływem 6 miesięcy od dnia ustania członkostwa z innych przyczyn niż śmierć członka, chyba że członek przed upływem tego terminu dokona zbycia prawa, a jeden z nabywców złoży deklarację członkowską.

Moc stracił również niezgodny z Konstytucją art. 39 ust. 1 tej samej ustawy, ograniczający krąg osób uprawnionych do żądania ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego lub własnościowego spółdzielczego prawa do tego lokalu tylko do osób, które są członkami spółdzielni. Obecnie więc podmioty prowadzące działalność gospodarczą w lokalu użytkowym mogą domagać się ustanowienia odrębnej własności (lub s.w.p.l) swojego lokalu użytkowego niezależnie czy są, czy nie są członkami spółdzielni.

Nie wiadomo, czy cieszyć się z tego, że TK postępuje tak bezkompromisowo i celnie wychwytuje niezgodne z Konstytucją przepisy, czy może martwić się, że jedna ustawa może mieć w sobie tyle bubli.

Piotr Miączyński 04-05-2004, ostatnia aktualizacja 04-05-2004 17:11

Płacisz wysokie opłaty za użytkowanie wieczyste? Zamień swoje prawo na własność. Większość polskich miast pozwala wykupić użytkowanie z dużą bonifikatą sięgającą nawet 99 proc. Jak to zrobić, przeczytasz w naszym poradniku.

Na początku stycznia tego roku mieszkańców warszawskiego Mokotowa i Powiśla dotknęła podwyżka opłat za użytkowanie wieczyste. Niektórym wzrosły one nawet pięcio-siedmiokrotnie! Zamiast np. 400 zł rocznie muszą teraz płacić prawie 2 tys. zł.

Z kolei jeden z mieszkańców Gdańska Wrzeszcza dostał wyliczenie, na podstawie którego jego opłata za użytkowanie wzrosła...700 razy! Przed podwyżką wpłacał do gminy równowartość biletu autobusowego, po niej ta kwota urosła do ponad tysiąca złotych.

Opłaty za użytkowanie wieczyste płacą wszyscy, którzy korzystają z gruntów należących do miasta bądź skarbu państwa.

Roczna opłata za użytkowanie to 1 proc. wartości działki. Raz na jakiś czas (zazwyczaj co pięć-dziesięć lat) ponownie ustala się wartość gruntu. Trzeba to robić, ponieważ ceny działek nie są stałe - rosną (bądź maleją) wraz ze zmianą atrakcyjności danego terenu, np. budową nowych osiedli czy centrów handlowych. Co za tym idzie - wtedy też zmienia się roczna opłata.

Jak uniknąć podwyżek?

Można po prostu zamienić użytkowanie wieczyste na własność. Polskie prawo przewidziało trzy metody:

• możesz wykupić swoje prawo (z bonifikatą lub bez) od gminy lub starostwa;

• w niektórych przypadkach możesz dostać je od nich za darmo;

• przekształcenie na twój wniosek złożony do końca 2002 r.; piszemy o tym, bo gminy nadal wydają decyzję w tych sprawach.

Jak to wszystko robić krok po kroku?

Niezależnie od tego, czy mieszkasz w budynku jedno-, czy wielorodzinnym, we wspólnocie czy w spółdzielni - gdy chcesz uniknąć podwyżek za użytkowanie wieczyste, możesz:

1. WYKUPIĆ SWOJE PRAWO

Pozwala na to art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (DzU 00.46.543). Zgodnie z nim: "nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu".

Jak to zrobić

Jeżeli chcesz skorzystać z tej możliwości, wniosek o wykup składasz do:

• gminy (jeśli prawo użytkowania zostało ustanowione na jej nieruchomościach), zazwyczaj przyjmują je wydziały gospodarki nieruchomościami lub skarbu

• starostwa (gdy prawo dotyczy gruntów skarbu państwa).

We wniosku piszesz, że na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami żądasz przekształcenia swego prawa na prawo własności.

PAMIĘTAJ! Jeśli mieszkasz w budynku wielorodzinnym, w tzw. wspólnocie, przed złożeniem wniosku powinna ona podjąć uchwałę o wykupie i wybrać pełnomocnika, który będzie występował w jej imieniu (pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialnie). Inaczej np. do notariusza podpisywać umowę o zamianie prawa będą musieli udać się wszyscy członkowie wspólnoty! Jeśli zabraknie choćby jednego mieszkańca, transakcji nie będzie można dokonać!

UWAGA! Pod wnioskiem muszą się podpisać wszyscy mieszkańcy. Wystarczy, że nie zgodzi się jeden z sąsiadów, a z uwłaszczenia nici.
NASZA RADA. Gdy któryś ze współużytkowników nie chce złożyć wniosku o przekształcenie zgodnie z art. 199 kodeksu cywilnego, współużytkownicy, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą zwrócić się do sądu, by ten rozstrzygnął o "zasadności złożenia wniosku o przekształcenie" (czy jest ono konieczne, przyniesie duże oszczędności wspólnocie itp.). Jeśli sąd uzna wniosek za zasadny, jego orzeczenie zastępuje zgodę współużytkowników.

Mieszkasz w spółdzielni? Wszystkie formalności załatwi za ciebie zarząd!

PAMIĘTAJ! To władze spółdzielni podejmują decyzję wykupić grunt czy nie. Członkowie mogą co najwyżej starać się zobowiązać do takiej decyzji spółdzielnię (np. na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu przedstawicieli) bądź pisać do niej petycje.

Jakie dokumenty musisz mieć

Do wniosku trzeba dołączyć:

1. W przypadku budynku wielorodzinnego:

• odpis z księgi wieczystej każdego z lokali wnioskodawców. Dostaniesz go (6 zł od strony) w wydziale ksiąg wieczystych lokalnego sądu rejonowego. Jeśli twoje M nie ma założonej księgi - wystarczy odpis aktu notarialnego umowy sprzedaży lokalu,

• odpis z księgi wieczystej urządzonej dla całej działki, na której stoi budynek,

• jeśli w domu mieszkalnym są lokale użytkowe - wyciąg z dokumentacji technicznej budynku z zestawieniem powierzchni użytkowej wszystkich lokali mieszkalnych i wszystkich lokali przeznaczonych na cele użytkowe. Jeśli nie ma tych danych (bo np. zaginęły), wystarczą dane z pomiaru zrobionego przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. Może to być np. geodeta.

2. W przypadku domu jednorodzinnego:

• odpis z księgi wieczystej działki, na której stoi dom,

• dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące powierzchni gruntu zabudowanego, garażu domu, sklepu itp., ew. dane z pomiaru wykonanego przez osobę z uprawnieniami budowlanymi.

3. W przypadku domu wielorodzinnego w spółdzielni:

• odpis z księgi wieczystej gruntu, na którym stoi blok/bloki;

• uchwałę zarządu spółdzielni o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego na rzecz członków spółdzielni w budynku znajdującym się na danej działce lub

pisemne żądanie członków spółdzielni o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego, lub ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub

umowę o budowę lokalu zawartą z członkami spółdzielni, ubiegającymi się o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego;

• zestawienie powierzchni użytkowej wszystkich lokali mieszkalnych i wszystkich lokali przeznaczonych na cele użytkowe.

Ile to kosztuje

Cena wykupu jest ustalana na podstawie wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. Ale nie panikuj! Od wartości rynkowej nieruchomości rzeczoznawca odejmuje wartość prawa użytkowania wieczystego; zazwyczaj jest to ok. 30-70 proc. wartości nieruchomości.

???


.......

Skoro to brednie, ukaż swoją mądrość i przedstaw - dlaczego !!!  2004-06-19 11:53
To co dla Ciebie brednią jest dla kogoś innego pozostanie rzeczą bardzo ważną.
Słowo "brednie" to określenie jedynie subiektywne każdego z osobna.
Grabarz ......................

[1] 2 3 4 5 6 7 8 

Twoja opinia się liczy! Skomentuj tę sprawę!

Tytuł:
Treść:
Autor:
Email:

Serwis www.MojeOsiedle.pl nie ponosi
odpowiedzialności za treść opinii


Portal www.MojeOsiedle.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników serwisu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Copyright © www.MojeOsiedle.pl 2001-2021  |   Redakcja  |   O nas  |   Regulamin Forum Dyskusyjne MOJE OSIEDLE, DZIELNICA i MIASTO